CONCURSUL JAZZ IN THE STREET 2017

Cluj-Napoca, România, 9 Iunie – 15 Octombrie 2017

  1. DESPRE CONCURS

 Organizator: Asociația Fapte

Concursul: Jazz in the Street 2017

 Scop: Jazz in the Street își propune să resemnifice spațiul public clujean, precum și înțelegerea comunității locale asupra rolului și a înțelesului artelor, creând întâlniri neobișnuite între artiști, locuri și public.

Sunt acceptate propuneri din toate domeniile artistice.

 Perioada de desfășurare

 • Înscriere în concurs: 9 iunie – 5 octombrie 2017. Înscrierea în proiect se realizează pe întreaga durată a concursului, în limita locurilor disponibile.
 • Comunicare rezultate selecție: cu minim 7 zile înainte de fiecare eveniment.
 • Datele de derulare a evenimentelor: 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017, 1.07.2017, 2.07.2017, 07.07.2017, 19.07.2017, 04.08.2017, 18.08.2017, 19.08.2017, 31.08.2017, 14.09.2017, 28.09.2017, 7.10.2017, 13.10.2017, 14.10.2017, 15.10.2017

Regulament

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate pe pagina concursului. Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa street@jazzinthepark.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minim o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

 1. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Participanți eligibili

Concursul Jazz in the Street se adresează tinerilor artiști și performeri, animatori, muzicieni, dar și reprezentanți ai altor domenii artistice. Pot aplica atât persoane fizice cât și juridice.

Participanții pot aplica individual sau ca parte dintr-un grup/ formație/companie artistică.

Proiectul artistic trebuie să aibă între 5 min – 35 min.

Limita de vârstă: Concursul este deschis tuturor participanților, fără deosebire de cetățenie sau vârstă (minorii trebuie să trimită la înscriere acordul scris al unui tutore).

Înscriere în concurs

Înscrierea în concurs se face pe site-ul www.jazzinthestreet.ro  în mod continuu în perioada 9 Iunie – 5 Octombrie 2017, în limita locurilor disponibile. În momentul înscrierii, participanții pot opta pentru una sau mai multe date de eveniment.

Termenul limită de înscrie pentru fiecare eveniment este cu cel puțin 10 zile înainte de fiecare eveniment, în cazul în care locurile disponibile nu au fost epuizate în prealabil.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1. Formularul de înscriere. Completat online pe website-ul www.jazzinthestreet.ro
 2. Copie a cărţii de identitate/certificat de naștere a fiecărui membru
 3. Înregistrare video de min 5 minute. Demo-ul (înregistrarea video) trebuie să fie uploadat pe Youtube. Calitatea propriu-zisă (tehnică) a înregistrării nu constituie criteriu de jurizare, însă participanţii sunt încurajaţi să prezinte materiale la o calitate cât mai ridicată pentru ca aprecierea membrilor juriului să nu fie viciată. De asemenea, nu sunt importante împrejurările în care a fost făcută înregistrarea (concert live, sala de repetiţii, în stradă etc.).
 4. O fotografie recentă color a artistului/ formației/ companiei.

Organizatorul nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de participanţi.

 1. Rider tehnic.

 Observații

Adăugarea altor membri după înregistrare este interzisă fără anunţarea şi acordul organizatorilor. Schimbarea a mai mult de o treime din membrii grupului este de asemenea interzisă fără anunţarea şi acordul organizatorilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza o candidatură pe motiv de neconcordanţă cu condiţiile de participare.

Prin bifarea datelor de eveniment, participanții își declară disponibilitatea de participare la eveniment în zilele menționate.

Toţi participanții la concurs trebuie să citească şi să accepte Regulamentul înainte de a se înscrie. Nerespectarea regulilor şi condiţiilor prevăzute în Regulament va duce la depunctare sau la descalificarea din concurs. Prin transmiterea formularului de înscriere confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Regulamentul.

Participanții declară pe proprie răspundere că au dreptul de a înscrie proiectele/ lucrările artistice în concurs și că sunt autorii și proprietarii drepturilor de autor ale respectivelor proiecte/ lucrări artistice.

Pentru proiectele declarate câștigătoare organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta respectivele proiecte/ lucrări artistice fără vreo obligație financiară în cadrul ediției 2017 a proiectului Jazz in the Street, în orice alt tip de prezentare publică, material de promovare, de presă sau media, în scopuri non-comerciale și în legătură cu proiectul Jazz in the Street în edițiile curente și viitoare ale acestuia.

Anunț rezultate selecție

Fiecare candidat va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invitația oficială de participare la eveniment (unde este cazul) cu minim 7 zile înainte de eveniment.

III. DERULAREA PROIECTULUI

Evenimentele Jazz in the Street se vor derula conform planificării menționate la punctul 1, și anume în zilele de 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017, 07.07.2017, 19.07.2017, 04.08.2017, 18.08.2017, 19.08.2017, 31.08.2017, 14.09.2017, 28.09.2017, 7.10.2017, 13.10.2017, 14.10.2017, 15.10.2017 pe Bulevardul Eroilor și alte locații din Cluj-Napoca.

Fiecare eveniment va consta în unul, două sau mai multe performance-uri a unor grupuri artistice și a unei serii de invitați speciali.

 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica datele de derulare a evenimentelor, de a anula sau comasa performance-uri în caz de condiții meteo nefavorabile sau alte evenimente care împiedică derularea proiectului.

TAXA DE PARTICIPARE

Participarea la Concursul Jazz in the Street  nu este supusă nici unei taxe

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 Transport

În cazul în care artistul/ formația/ compania nu este din municipiul Cluj-Napoca, transportul acesteia din orașul de reședință către Cluj-Napoca și retur va fi decontat de organizatorii concursului în limita a 250 lei per artist/ formație/ companie. Decontul se face în baza documentelor justificative: bon fiscal cu CUI-ul Asociației Fapte – 31425230 sau factură emisă cu datele Asociației Fapte – Asociația Fapte strada Unirii nr 23 ap 54, Cluj-Napoca CUI 31425230, cont bancar: RO 92 RNCB 0301 1462 4692 0001, BCR Cluj.

 Cazare

Pe perioada participării la evenimentul Jazz in the Street, organizatorii asigură artiștilor care nu sunt din Cluj-Napoca gratuit cazarea pe durata unei zile hoteliere. Concurenților li se va asigura o noapte de cazare, la alegerea fiecărei formații în parte, înainte de ziua concursului sau în ziua concursului.

REPETIŢIILE, ECHIPAMENTUL ŞI SCENA

Probele tehnice vor fi organizate în aceeași zi cu evenimentele Jazz in the Street. Organizatorul va asigura un sistem de sunet şi lumini de calitate, care va fi folosit în mod gratuit de toți participanții, precum și un responsabil tehnic la locație.

Participanții sunt obligați să trimită cu cel puțin 7 zile în avans faţă de eveniment fişa tehnică în care să comunice dacă au cerinţe speciale faţă de cele expuse în prezentul Regulament.

Toate grupurile artistice trebuie să respecte strict instrucţiunile date de organizatori şi de managerul de locație delegat.

VII. JURIUL

Juriul este format din organizatori ai evenimentului Jazz in the Street, specialiști în domeniul artistic sau management cultural. Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului.

Criteriile de jurizare după care vor fi stabiliți câștigătorii sunt:

 • Descrierea artistului/ formației/ companiei
 • Calitatea prestației artistice
 • Originalitate
 • Prezența scenică.

Deciziile juriului sunt definitive. În caz de paritate de opinii, decizia președintelui juriului este hotărâtoare.

 VIII. ONORARII

Juriul decide în baza criteriilor prezentate la punctul VII. Onorariul este același atât pentru prestații individuale cât și de grup – 500 de lei net.

Observații:

 • Onorariile totale maxime sunt în valoare de 24.800 de lei, din care se vor reține taxele aferente acestor sume.

CLAUZE FINALE Organizatorii Concursului Jazz in the Street îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma, înregistra, redifuza pe suport audio-video toate interpretările din cadrul evenimentului. Înregistrările audio pot constitui obiectul înregistrării unui suport audio care să fie utilizat în edițiile următoare ale proiectului.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care participanţii la Concurs le furnizează despre ei înşişi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Concurs.

ÎNCETAREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.

În asemenea situaţii, Organizatorul nu are nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la Concurs, după cum nu este nici obligat la plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

XII. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă, în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.

 XIII. CONTACT

Pentru mai multe clarificări sau detalii, ne puteți contacta pe adresa street@jazzinthepark.ro.