Regulamentul Concursului JAZZ IN THE STREET 2018

CONCURSUL JAZZ IN THE STREET 2018

Cluj-Napoca, România, 30 August– 15 Noiembrie 2018

 1. DESPRE CONCURS

Organizator: Asociația Fapte

Concursul: Jazz in the Street 2018.

Scop: Jazz in the Street își propune să resemnifice spațiul public clujean, precum și înțelegerea comunității locale asupra rolului și a înțelesului artelor, creând întâlniri neobișnuite între artiști, locuri și public.

Sunt acceptate propuneri din toate domeniile artistice.

Perioada de desfășurare

 •    Înscriere în concurs: 30 August – 1 Octombrie. Înscrierea în proiect și selecția artiștilor se realizează continuu pe întreaga durată a concursului.

 

 •   Comunicare rezultate selecție: Rezultatele vor fi comunicate continuu pe măsura înscrierii în concurs, până cel târziu în data de 1 octombrie 2018.  

 

 •    Data de derulare a evenimentului: 14 Octombrie 2018

Regulament

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate pe pagina concursului (https://jazzinthestreet.ro/regulamentul-concursului-jazz-in-the-street-2018/). Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa info@jazzinthestreet.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării în prealabile, cu minim o (1) zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

 

 1. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Participanți eligibili

Concursul Jazz in the Street se adresează artiștilor (plastici, vizuali, etc.), dansatorilor și performerilor, animatorilor, muzicienilor, dar și reprezentanților altor domenii artistice. Pot aplica atât persoane fizice cât și juridice.

Participanții pot aplica individual sau ca parte dintr-un grup/ formație/companie artistică.

Proiectul artistic trebuie să aibă o durată cuprinsă între 15 și 35 minute.

Limita de vârstă: Concursul este deschis tuturor participanților, fără deosebire de cetățenie sau vârstă (minorii trebuie să trimită la înscriere acordul scris al unui tutore).

Înscriere în concurs

Înscrierea în concurs se face pe site-ul https://jazzinthestreet.ro/start-inscrieri-jazz-in-the-street-2018/ în mod continuu în perioada 30 August – 1 Octombrie.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1.      Formularul de înscriere. Completat online pe site-ul www.jazzinthestreet.ro
 2.      Copie a cărţii de identitate a reprezentantului grupului artistic (cel care realizează înscrierea)
 3.      Înregistrare video de minim 5 minute în cazul unei reprezentații de muzică/ teatru/ dans/ performence sau fotografie în cazul unui proiect vizual. Demo-ul (înregistrarea video) trebuie să fie uploadat pe Youtube. Calitatea propriu-zisă (tehnică) a înregistrării nu constituie criteriu de jurizare, însă participanţii sunt încurajaţi să prezinte materiale de o calitate cât mai ridicată pentru ca aprecierea membrilor juriului să nu fie viciată. De asemenea, nu sunt importante împrejurările în care a fost făcută înregistrarea (live, sala de repetiţii, în stradă etc.).
 4.      O fotografie recentă color a artistului/ formației/ companiei.

Organizatorul nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de participanţi.

 1.   Rider tehnic.

Observații

Adăugarea altor membri după înregistrare este interzisă fără anunţarea şi acordul organizatorilor concursului. Schimbarea a mai mult de o treime din membrii grupului este de asemenea interzisă fără anunţarea şi acordul organizatorilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza o candidatură pe motiv de neconcordanţă cu condiţiile de participare.

Prin completarea și transmiterea prezentului formular, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate și stocate de Asociația Fapte în vederea derulării proiectului Jazz in the Street, conform politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal din prezentul regulament.

Toţi participanții la concurs trebuie să citească şi să accepte Regulamentul înainte de se înscrie. Nerespectarea regulilor şi condiţiilor prevăzute în Regulament va duce la depunctarea  în concurs sau la descalificare. Prin transmiterea formularului de înscriere confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Regulamentul.

Participanții declară pe proprie răspundere că au dreptul de a înscrie proiectele/ lucrările artistice în concurs și că sunt autorii și proprietarii drepturilor de autor ale respectivelor proiecte/ lucrări artistice.

 

Pentru proiectele declarate câștigătoare organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta respectivele proiecte/ lucrări artistice fără vreo obligație financiară în cadrul ediției 2018 a proiectului Jazz in the Street, în orice alt tip de prezentare publică, material de promovare, de presă sau media, în scopuri non-comerciale și în legătură cu proiectul Jazz in the Street în edițiile curente și viitoare ale acestuia.

Anunț rezultate selecție

Fiecare candidat va primi pe email confirmarea sau refuzul, respectiv invitația oficială de participare la eveniment (unde este cazul) până cel târziu la data de 1 octombrie 2018.

III. DERULAREA PROIECTULUI

Evenimentele Jazz in the Street se vor derula în data de 14 Octombrie 2018 la Cluj-Napoca. Locațiile și scenele unde vor avea loc performance-urile artistice vor fi anunțate până cel târziu la data de 1 Octombrie 2018.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica datele de derulare a evenimentelor, de a anula sau comasa performance-uri în caz de condiții meteo nefavorabile sau alte evenimente care împiedică derularea proiectului.

 1. TAXA DE PARTICIPARE

Participarea la Concursul Jazz in the Street  nu este supusă nici unei taxe.

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Transport

În cazul în care artistul/ formația/ compania nu este din municipiul Cluj-Napoca, transportul acesteia din orașul de reședință către Cluj-Napoca și retur va fi decontat de organizatorii concursului în limita a 250 lei per artist/ formație/ companie.

În vederea decontării cheltuielilor de transport participanții vor prezenta documente justificative din perioada de derulare a proiectului, cum ar fi: bilet de transport, bon de combustibil cu menționarea codului de identificare fiscală al organizatorului (Asociația Fapte, CIF 31425230), factură fiscală emisă în numele Asociație Fapte, alte asemenea.

Nu se acceptă spre decont facturi care au ca beneficiar membrii grupului artistic orice alte entități juridice decât Asociația Fapte, bonurile de combustibil care nu au înscris CIF-ul Asociația Fapte sau îl au înscris în mod eronat, orice alte documente care nu respectă prevederile legale în vigoare.

Participanții vor completa și transmite formularul de decont al cheltuielilor de transport până cel târziu în data de 1 Octombrie 2018. Formularul de decont va fi însoțit de documentele justificative în original. Formularul de decont va fi transmis prin email la adresa info@jazzinthestreet.ro, precum și prin poștă la Asociația Fapte, Piața Ștefan cel Mare, nr. 5, bl. 6, ap. 62, Cluj-Napoca.

Cazare

Pe perioada participării în la evenimentul Jazz in the Street, organizatorii asigură artiștilor care nu sunt din Cluj-Napoca gratuit cazarea pe durata unei zile hoteliere. Concurenților li se va asigura o noapte de cazare, la alegerea fiecărei formații în parte, înainte de ziua concursului sau în ziua concursului.

 1. REPETIŢIILE, ECHIPAMENTUL ŞI SCENA

Probele tehnice vor fi organizate în aceeași zi cu evenimentele Jazz in the Street. Organizatorul va asigura un sistem de sunet şi lumini de calitate, care va fi folosit în mod gratuit de toți participanții, precum și un responsabil tehnic la locație.

Participanții sunt obligați să trimită cu cel puțin 14 zile în avans faţă de eveniment fişa tehnică în care să comunice dacă au cerinţe speciale faţă de cele expuse în prezentul regulament.

Toate grupurile artistice trebuie să respecte strict instrucţiunile date de organizatori şi de managerul de locație delegat.

VII. JURIUL

Juriul este format din organizatori ai evenimentului Jazz in the Street, specialiști în domeniul artistic sau management cultural. Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului.

Criteriile de jurizare după care vor fi stabiliți câstigatorii sunt:

 •       Descrierea artistului/ formației/ companiei
 •       Calitatea prestației artistice
 •       Originalitate
 •       Prezența scenică.

 

Deciziile juriului sunt definitive.

În caz de paritate de opinii, decizia președintelui juriului este hotărâtoare.

VIII. PREMII

Juriul decide in baza criteriilor prezentate la punctul VII premiile care vor fi acordate în cadrul concursului.

Valoarea brută a premiilor acordate în cadrul concursului este de 700 lei/ spectacol artistic.

Valoarea brută totală a premiilor acordate în cadrul concursului este de 10.000 lei.

Observații:

 •       Premiile pot fi cumulate.
 •    Premiile vor fi anunțate după selecția câștigătorilor, respectiv după 1 Octombrie 2018.
 •    Din valoarea brută a premiilor organizatorii calculează și rețin la sursă impozitul pe venit pentru sumele care depășesc 800 de lei, conform prevederilor legale în vigoare la data publicării prezentului Regulament.
 •       Pot fi adăugate pe parcursul organizării premii speciale reprezentând produse și servicii oferite de sponsori.
 1. CLAUZE FINALE    

         

Organizatorii Concursului Jazz in the Street îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul evenimentului. Înregistrările audio pot constitui obiectul înregistrării unui suport audio care să fie utilizat în edițiile următoare ale proiectului.

 1. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA FAPTE prin intermediul proiectului Jazz in the Street și a formularului de înscriere în concurs prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, CNP, locul și data nașterii, seria și numărul cărții de identitate, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/Website, înregistrări foto/ video, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea în cadrul proiectul Jazz in the Street.

Sunteți obligați să furnizați datele mai sus menționate, acestea fiind necesare pentru înscrierea locațiilor în concurs, acordarea premiilor, încheierea contractelor de drepturi de autor, întocmirea listelor de participare și alte asemenea, promovarea evenimentelor și activităților proiectului Jazz in the Street.

Refuzul dvs determină imposibilitatea de înscrierii cadrul proiectului Jazz in the Street.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice locale, furnizorul de servicii SSM și SSP, ISU și altor autorități publice, partenerilor organizatorului cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate și doar în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru derularea activității. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la gdpr@fapte.org. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.

În asemenea situaţii, Organizatorul nu are nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la Concurs, după cum nu este obligat nici la plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

XII. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă, în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.

XIII. CONTACT

Pentru mai multe clarificări sau detalii, ne puteți contacta pe adresa info@jazzinthestreet.ro.